Tagged with chữ Quốc Ngữ

Cụm từ “chữ Quốc Ngữ” được dùng từ bao giờ và ở đâu?

Cụm từ “chữ Quốc Ngữ” được dùng từ bao giờ và ở đâu?

Võ Xuân Quế  Cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về sự ra đời và thay đổi của chữ viết mà ngày nay được gọi là chữ Quốc Ngữ, kể từ khi nó được “phôi thai”. Tuy nhiên, cụm từ “chữ Quốc Ngữ” được dùng lần đầu tiên khi nào và … Tiếp tục đọc